پوشرنگ آکریلیک براق سفید

  • پوشش تئوری 10-12 مترمربع در لیتر
  • زمان خشک شدن سطحی ماکزیمم 1 ساعت
  • زمان اعمال لایه بعدی حداقل 3 ساعت
بسته بندی تعداد موجود در کارتن
2/5 گالن 1
گالن 4
کوارت 9